Terms And Conditions
Brown Hotels Terms And Conditions


1. כללי


1.1. אתר Brownhotels.com הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלונות בראון ומספק מידע על רשת מלונות בראון ומאפשר רכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של הרשת (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות חברת בראון הוטלס בע"מ (להלן: "החברה").
1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
1.3. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה ובשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
1.6. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.


2.  תנאי שימוש באתר, סיכונים ואחריות


2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2.  המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 . המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי מלונות החברה, וכי ייתכנו הבדלים בין החדרים השונים מאותו הסוג.
2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") , החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
2.5. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד וחלקי. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צד שלישי.
2.6.  החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
2.8. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.


3. הזמנת אירוח


3.1. כללי


3.1.1.  המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2.  הזמנת חדר במלונות החברה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של החברה, כמפורט להלן:
הזמנת לינה במלונות בישראל: בטלפון שמספרו 03-9747045 / 9646* או באמצעות אתר זה.
הזמנת לינה במלונות ביוון: בטלפון שמספרו  +30 214 40 66 010 או באמצעות השארת פרטים בעמוד צור קשר באתר.
3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
3.1.4. אישור ההזמנה מותנה באישור כתוב אשר יישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל, באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור, בקשה ללא אישור כתוב לא תחשב כהזמנה למלון.


3.2. פרטי רוכש השירותים


3.2.1.  בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3.  הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגרי המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.


3.3. אופן ההזמנה


3.3.1.  המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
3.3.2.  בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד, אלא אם כן צוין אחרת על סוג החדר או החבילה שנרכשה, בתקופות שיא ו/או בכל תאריך בו תעדכן החברה את אופן ההזמנה.
3.3.3.  התשלום יתבצע במלואו במלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי, למעט מקרים של תשלום מראש עבור חבילות "ללא אפשרות ביטול" שיחויבו במועד ביצוע ההזמנה.


4.  תנאים והגבלות


4.1.  המחירים באתר בעברית למלונות ישראל (מלבד מלונות אילת שאינם כוללים מע"מ) הינם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. המחירים באתר בשפה האנגלית, רוסית או צרפתית הינם מחירי תיירים ואינם כוללים מע"מ (בהתאם לחוק מע"מ 0%) במקרה של הזמנה בשפה זרה על ידי משתמש ישראלי, המע"מ יתווסף כחוק.
שערי ההמרה למטבעות השונים משתנים מעת לעת והמחיר המוצג הינו הערכה בלבד. המחירון הקובע הוא המחירון בשקלים, וייתכנו הפרשי מחירים בין מחירון זה או אחר עקב שינויים בשערי ההמרה. כמו כן, במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר.
4.2. החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.3.  החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.
4.4 .החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.5.  מספר המקומות במלונות החברה מוגבל וביצוע הזמנת חדר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.  
4.6. אין כפל מבצעים והנחות.


5. קבלת ופינוי חדרים


5.1. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, בכל ימות השבוע*
5.2. עזיבת חדרים עד השעה 12:00, בכל ימות השבוע*
5.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון הרלוונטי וכרוכה בתשלום נוסף*

* אלא אם צוין אחרת באישור ההזמנה 


6. תינוקות וילדים


6.1. הגדרות:


"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.
 "ילד" – מי שגילו 2 עד 12 שנים.
6.2. במידה ובמשפחה שני תינוקות, אחד מהם יחויב בעלות של ילד.
6.3. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.


7. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.


8. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט מטבעו עלולות להיות בו תקלות טכניות.


10. ביטול הזמנה


10.1. אלא אם כן צוין אחרת על אישור ההזמנה, ביטול הזמנה אשר יתקבל עד יומיים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 יהיה ללא דמי ביטול. במידה וההזמנה תבוטל מאוחר מכך יחול חיוב בסך עלות הלילה הראשון של ההזמנה. אי הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב בסך עלות 2 הלילות הראשונים להזמנה.
10.2. ביטול הזמנה "ללא אפשרות החזר" יכול להיעשות עד 14 יום מרגע ביצוע העסקה. ביטול כאמור יחויב בדמי ביטול של 5% משווי העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם). החל מהיום ה-14 לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי במידה והזמנה "ללא אפשרות החזר" תבוטל. עדכון בדבר ביטול הזמה יהא באחת מהדרכים הבאות: (1) בטלפון: 03-9747045 (2) בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]. בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו.
10.3. בחגים, תקופות שיא ומועדים מיוחדים תחול מדיניות הביטול הבאה:
ביטול הזמנה אשר יתקבל עד שבעה ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 יהיה ללא דמי ביטול. במידה וההזמנה תבוטל מאוחר מכך יחול חיוב בסך עלות 2 הלילות הראשונים להזמנה. אי הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב בסך עלות 3 הלילות הראשונים להזמנה.
10.4. שהיות ארוכות, הזמנת קבוצות ואירועים מיוחדים יחויבו בפיקדון בהתאם לתנאים ומדיניות החברה.
10.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: (1) במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה; (2) במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת; (3) במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כל ביטול כאמור בסעיף זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.
10.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (1) אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; (2) אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת; (3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה; (4) במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית; (5) בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; (6) הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

 

11. הוראות שונות


11.1. מלונות החברה מקבלים בעלי חיים עד 9 קילו, הבאת בעלי חיים לנופש כפופה לאישור מראש של החברה וחתימת האורח על טופס מתאים. הגבלת המשקל אינה תקפה לכלבי נחייה /כלבים טיפוליים.
11.2. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. הבאת אורחים למתחם המלון בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
11.3. אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.
11.4. אין לעשן בתחום המלון, למעט במקומות המוקצים לכך על ידי הנהלת המלון.


12. אחריות


12.1. המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות למלון ו/או לחדרי האירוח, לרבות כל הציוד שבו.
12.2. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.