HR
privacy
Brown Hotels privacy

Pravila zaštite privatnosti

Brown Beach House hotel & spa, je upravljan od strane GCH Trogir Hotel Operation d.o.o.

OIB: 46123377992, Put Gradine 66, 21220 Trogir (dalje u tekstu: “Brown Beach House hotel & spa“ ili “mi“)  ovim Pravilima zaštite privatnosti želi vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade vaših osobnih podataka.

Naša pravila opisuju vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podatka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.

Brown Beach House hotel & spa obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

Kontakt podatke i ostale matične podatke
podatke o računima i potrošnji
podatke iz sustava kontrole prolaza
video materijale
audio materijale
podatke o ponašanju na web stranicama

Brown Beach House hotel & spa obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Kada nam pošaljete upit za rezervaciju prikupljamo vaše ime i prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i telefon te druge podatke koji su nam potrebni kako bi vam pružili povratne informacije o raspoloživim smještajnim jedinicama.

Korisnicima rezervacijskog sustava osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za potvrdu vjerodostojnosti naših web stranica i sigurni prijenos podataka između vašeg računala i naših servera koristimo SSL certifikat priznatog izdavatelja i enkripciju komunikacije. Svi osobni podaci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave preko rezervacijskog sustava, prenose se isključivo vezom osiguranom enkripcijom u skladu sa važećim međunarodnim standardima.


Nakon uspješno potvrđene rezervacije osobne podatke dalje ćemo obrađivati u cilju ispunjavanja naše zakonske obveze prijave u nacionalni centar za evidenciju gostiju eVisitor, pružanja i povećanja kvalitete usluge. Zbog čega uz navedene podatke prikupljamo još i broj, datum i mjesto izdavanja osobnog dokumenta, državljanstvo, država prebivališta, datum i mjesto rođenja.

Kako bi personalizirali uslugu našeg osoblja, i boravak učinili što ugodnijim, temeljem legitimnog interesa povećanja kvalitete usluge, prikupljamo i fotografiju s vašeg identifikacijskog dokumenta.

OBAVIJESTI O USLUZI

Vaše ćemo osobne podatke ograničeno vrijeme obrađivati i u svrhu slanja obavijesti o usluzi, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da ste iskazali jasno zanimanje, što smatramo ostvarenjem našeg  legitimnog interesa.

U svakom trenutku možete se usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja ovakvih poruka na način da odaberete odgovarajuću opciju u primljenoj poruci.

RJEŠAVANJE REKLAMACIJA I ODGOVORI NA UPITE

Kako bismo odgovorili na sve vaše upite ili eventualne reklamacije potrebni su nam podaci o vašem imenu i prezimenu te email adresi na koju ćemo poslati traženu informaciju. Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se  godinu dana od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača i pružanje ugostiteljskih usluga.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke gostiju, dužni smo dostaviti u nacionalni sustav evidencije gostiju –eVisitor.

Iznimno, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima.

Samo kada je to neophodno za pružanje naše usluge,  osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

 

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

PRAVA KORISNIKA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, uvijek možete zatražiti:

pristup osobnim podacima
ispravak osobnih podataka
brisanje osobnih podataka
ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

KONTAKT ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti:

osobno na našim recepcijama,
na adresu elektroničke pošte: dpo@browncroatia.com
poštom na adresu: GCH Trogir Hotel Operation d.o.o., Put Gradine 66, 21220 Trogir

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Kontakt službenika za zaštitu podataka: 
Email: dpo@browncroatia.com 
Put Gradine 66, 21220 Trogir

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

Ova Pravila primjenjuju se od 25.05.2018.

Obavijest o  izmjenama i dopunama Pravila biti će pravovremeno dostupna na ovoj stranici.

 

 

GDPR ENGLISH VERSION

Cookies pop up prozor:

This site uses cookies to ensure a better user experience and functionality. By using our website, you agree to the use off cookies Find out more at link

 

Privacy policy:

Brown Beach House hotel & spa, owned by GCH Trogir Hotel Operation d.o.o.

OIB: 46123377992, Put Gradine 66, 21220 Trogir (hereinafter: “Brown Beach House hotel & spa” or “we”) would like to provide you with information about the purposes and terms of processing your personal data in this Privacy Policy.

Our policy determines the type of personal data that we collect and process, reasons for processing them, retention period, and the safety measures we take against misuse of personal data, as well as procedures you should follow if you have any questions or requests regarding your personal data.

Brown Beach House hotel&spa processes the following categories of personal data:

contact information and other personal data,
account and spending information,
access control system information,
video materials,
audio materials and
website usage information.

Brown Beach House hotel&spa processes your personal data for the following purposes:

ACCOMMODATION BOOKING

When you send us a booking request, we record your first and last name, address, e-mail address, phone number, and other information that we need in order to give you feedback on available accommodation units.

We ensure the highest level of data security for users of our booking system. For verification of authenticity of our websites and for a secure data transfer between your computer and our servers, we use an SSL certificate issued by a reputable provider, as well as encryption of communication. All personal data, personal document and credit card numbers, as well as numbers related to other payment methods that users provide us with through the booking system, are transferred only via connections encrypted according to applicable international standards.


After a booking is successfully confirmed, we still process data in order to fulfil our legal obligation of registering guests through the eVisitor national centre for guest records, as well as in order to provide our services and improve their quality. That is why, in addition to the aforementioned information, we also record the number, date and place of issue of your ID, as well as your nationality, country of residence, date and place of birth. To enable vehicles to be parked in our designated areas, we also record and process vehicle license plates.

In order to personalise our service and make your stay as comfortable as possible, we also record your ID photo on the basis of legitimate interests for improving the quality of our service.

NOTIFICATIONS ABOUT SERVICES

We will also, for a limited time, process your data for the purpose of sending you notifications about our services, special offers, deals, discounts, and news about our facilities for which we believe you have shown clear interest and which we consider the be fulfilling our legitimate interests.

You can object to this processing of your data and stop receiving such messages by selecting the appropriate option in a received message at any time.

PROCESSING COMPLAINTS AND RESOLVING INQUIRIES

In order to be able to resolve all your inquiries or process any possible complaints, we need your first and last name, as well as the e-mail address to which we should send the requested information. If you contact us with inquiries, we process the data we acquire through that process only to provide the requested information. We will delete the acquired information once we have resolved your inquiry.

Personal data required for processing complaints to the service you have received are retained for a period of one year from the day the complaint was received, according to regulations related to consumer rights and hospitality services.

RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

We are legally required to submit personal data of our guests to the national system for guest records – eVisitor.

In exceptional cases, we are obliged to provide the competent national authorities (e.g. courts, police, regulatory bodies, etc.) with access to specific personal data upon written request based on applicable regulations.

Only when that is necessary for us to provide our services, personal information is also forwarded to reliable partners (data processors) for the purpose of enabling customer support, IT maintenance or a similar purpose, using mandatory data protection measures.

PERSONAL DATA PROTECTION MEASURES

We process the data collected only by applying the appropriate legal, technical, and organisational security measures in order to prevent any unauthorised data processing. We only collect data which is necessary for processing and we do not keep such data longer than necessary or longer than determined by law.

USE OF COOKIES

In order to facilitate browsing of our web pages, our global web server uses cookies. Cookies are small text files placed by the server on user’s computer to keep track of the use of individual language versions of our websites as well as when accessing parts of web pages that require entering the user name and password. Cookies can be used for starting programmes or placing viruses on your computer. Cookies used by our web server are removed automatically from your computer at the end of session, i.e. the moment you leave our website. Viewing our website without the use of cookies is possible if your web browser is configured that way.

 

USER RIGHTS REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING

Depending on the purpose and legal basis of data processing, you can always request:

access to personal data,
amendment of personal data,
erasure of personal data, and
restriction of personal data processing.

If you believe one of your rights has been infringed, you may file a complaint against personal data processing to your national supervisory authority. The supervisory authority for Croatia is the Croatian Personal Data Protection Agency, Martićeva 14, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.

CONTACT INFORMATION FOR PERSONAL DATA PROTECTION

Requests, complaints and inquiries regarding personal data processing and protection can be made:

personally at our reception desks,
to our e-mail address dpo@browncroatia.com , or
by post to the address: GCH Trogir Hotel Operation d.o.o., Put Gradine 66, 21220 Trogir

According to the applicable legislation regulating personal data protection, any requests/inquiries will be processed as soon as possible and no later than within 30 days of their receipt.

When contacting you and processing the aforementioned requests, we will make reasonable efforts to confirm your identity and prevent unauthorised personal data processing.

Data protection officer contact information: 
Email: dpo@browncroatia.com 
Put Gradine 66, 21220 Trogir

POLICY AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS

This Policy is effective from 25 May 2018.

Notifications about amendments to the Policy will be available on this page in due time

 

 

 

GDPR DEU

Cookies pop up window:

Diese Seite nutzt Cookies, um eine bessere Nutzererfahrung und Funktionalität zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Homepage erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden. Lehrn mehr SCHLIESSEN ( I accept )

Datenschutzrichtlinien (Privacy policy )

Die Brown Beach House hotel & spa, im Besitz von GCH Trogir Hotel Operation d.o.o. USt.-IdNr.: 46123377992, Put Gradine 66, 21220 Trogir (im Folgenden: „Aminess“ oder „wir“) möchten Sie mit diesen Datenschutzrichtlinien über die Zwecke und Bedingungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

Unsere Richtlinien beschreiben die Art der personenbezogenen Daten, die wir sammeln und verarbeiten, die Gründe für die Datenverarbeitung, die Aufbewahrungszeit, die Sicherheitsmaßnahmen, die wir unternehmen, um die personenbezogenen Daten vor Missbrauch zu schützen, sowie die Verfahren, die Sie befolgen sollen, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Wünsche in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.

Die Brown Beach House hotel & spa verarbeitet folgende Kategorien von personenbezogenen Daten:

Kontaktdaten und andere Stammdaten
Rechnungs- und Verbrauchsdaten
Daten aus dem Durchlasskontrollsystem
Videomaterial
Audiomaterial
Informationen über das Verhalten auf Webseiten

Die Brown Beach House hotel & spa verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke

BUCHUNG VON UNTERKÜNFTEN

Wenn Sie uns eine Buchungsanfrage senden, erfassen wir Ihren Namen und Nachnamen, die Wohnadresse, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer sowie andere Daten, die wir brauchen, um Ihnen eine Rückinfo über die zur Verfügung stehenden Unterkunftseinheiten geben zu können.

Für die Nutzer des Buchungssystems gewährleisten wir ein Höchstmaß an Datenschutz. Zur Bestätigung der Echtheit unserer Webseite und zur sicheren Datenübertragung zwischen Ihrem Computer und unseren Servern verwenden wir das SSL-Zertifikat eines anerkannten Ausstellers und die Encryption der Kommunikation. Alle personenbezogenen Daten, Nummern von personenbezogenen Dokumenten, Kreditkarten oder anderen Zahlungsmitteln, die die Nutzer über das Buchungssystem zustellen, werden ausschließlich über durch Verschlüsselungen gesicherte Leitungen gemäß den geltenden internationalen Standards übermittelt.


Nach einer erfolgreich bestätigten Buchung werden wir die personenbezogenen Daten weiter verarbeiten, um unsere gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, nämlich die Anmeldung im nationalen Informationssystem für die An- und Abreise der Gäste eVisitor, eine gute Serviceleistung zu bieten und deren Qualität weiter zu verbessern. Warum sammeln wir neben den angegebenen Daten auch noch die Nummer, das Datum und den Ausstellungsort des personenbezogenen Dokuments, die Staatsangehörigkeit, das Wohnsitzland, das Geburtsdatum und den Geburtsort.

Um den Service unserer Mitarbeiter zu personalisieren und Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, erfassen wir auf der Grundlage eines berechtigten Interesses zur Verbesserung der Servicequalität auch das Foto von Ihrem Identifikationsdokument.

INFORMATIONEN ZUR DIENSTLEISTUNG

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten eine begrenzte Zeit lang auch zu dem Zweck verarbeiten, um Ihnen Benachrichtigungen über unsere Dienstleistungen, Sonderangebote, Vorteile, Rabatte und Neuheiten in unserem Angebot zu senden, bei denen wir der Ansicht sind, dass Sie ein klares Interesse dafür gezeigt haben, was wir als Realisierung unseres berechtigten Interesses betrachten.

Sie können diese Verarbeitung jederzeit ablehnen und den Empfang solcher Nachrichten beenden, indem Sie die entsprechende Option in der empfangenen Nachricht auswählen.

REKLAMATIONSMANAGEMENT UND DIE BEANTWORTUNG VON ANFRAGEN

Um auf alle Ihre Anfragen oder eventuelle Reklamationen antworten zu können, benötigen wir die Information über Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse, an die wir Ihnen die gewünschten Informationen zusenden werden. Wenn Sie sich mit einer Anfrage an uns wenden, verarbeiten wir die Daten, die Sie uns dabei zustellen, ausschließlich zur Bereitstellung der angeforderten Informationen. Nach der Antwort auf Ihre Anfrage werden wir die zugestellten Daten löschen.

Die personenbezogenen Daten, die für die Klärung der Reklamation bezüglich der gebotenen Serviceleistung notwendig sind, werden ein Jahr lang ab dem Empfangsdatum gemäß den Vorschriften, mit denen die Verbraucherrechte und die Gastro-Dienstleistungen geregelt werden, aufbewahrt.

EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten der Gäste an das nationale Informationssystem für die An- und Abreise der Gäste - eVisitor, zu senden.

Gemäß eines schriftlichen Antrags auf der Grundlage geltender Vorschriften sind wir ausnahmsweise dazu verpflichtet, den zuständigen staatlichen Behörden (z. B. den Gerichten, der Polizei, Behörden usw.) den Zugriff auf bestimmte personenbezogene Daten zu ermöglichen oder Ihnen diese zuzustellen.

Nur wenn dies für die Ausführung unserer Dienstleistungen notwendig ist, werden die personenbezogenen Daten auch an vertrauenswürdige Partner (die die Datenverarbeitung durchführen) zum Zwecke der Benutzerunterstützung, der Instandhaltung des Informationssystems oder ähnlichen Zwecken weitergeleitet, jedoch unter Anwendung verbindlicher Maßnahmen bezüglich des Datenschutzes.

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR PERSONENBEZOGENE DATE

Die gesammelten personenbezogenen Daten verarbeiten wir unter Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen, technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um eine unbefugte Datenverarbeitung zu verhindern. Wir erheben nur diejenigen Daten, die zum Zwecke der Verarbeitung unentbehrlich sind und wir bewahren diese nicht länger auf, als dies notwendig bzw. durch gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben ist.

VERWENDUNG VON COOKIES

Um das Durchsuchen unserer Webseiten zu erleichtern, verwendet unser Webserver Cookies. Cookies sind sehr kleine Textdateien, die auf dem Rechner des Benutzers abgelegt werden, um die Verwendung einzelner Sprachvarianten unserer Webseite nachzuvollziehen, sowie beim Durchsuchen von Webseiten, die die Eingabe des Benutzernamens und Kennworts verlangen. Cookies können nicht verwendet werden, um Programme auszuführen oder Viren in Ihren Computer einzuschleusen. Die von unserem Webserver abgelegten Cookies werden am Ende der Session automatisch von Ihrem PC gelöscht, beziehungsweise, sobald Sie unsere Webseiten verlassen. Das Durchsuchen unserer Webseiten ist auch ohne Verwendung von Cookies möglich, wenn Ihr Browser so eingestellt ist.

DIE RECHTE DES NUTZERS BEI DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Je nach dem Zweck und der Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie immer folgendes beantragen:

den Zugang zu den personenbezogenen Daten
die Korrektur der personenbezogenen Daten
die Löschung der personenbezogenen Daten
die Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass eines Ihrer Rechte verletzt wurde, können Sie Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der nationalen Aufsichtsbehörde einlegen. In der Republik Kroatien ist die Aufsichtsbehörde die Agentur für den Schutz personenbezogener Daten, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

KONTAKT FÜR DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Anträge, Beschwerden oder Anfragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener Daten können wie folgt eingereicht werden:

persönlich an unseren Rezeptionen,
an die E-Mail-Adresse: dpo@browncroatia.com,
per Post an die Adresse: GCH Trogir Hotel Operation d.o.o., Put Gradine 66, 21220 Trogir

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die den Schutz personenbezogener Daten regulieren, wird jeder Antrag / jede Anfrage so schnell wie möglich, aber spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt bearbeitet.

Während des Kontakts und der Einreichung der genannten Anträge werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um Ihre Identität zu bestätigen und eine unbefugte Verarbeitung personenbezogener Daten zu verhindern.

Kontakt des Datenschutzbeauftragten: 
E-Mail: dpo@browncroatia.com 
Put Gradine 66, 21220 Trogir

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER RICHTLINIE

Diese Richtlinie gilt ab dem 25.05.2018.

Die Information in Bezug auf Änderungen und Ergänzungen der Richtlinie wird rechtzeitig auf dieser Seite verfügbar sein.

SITE BY SPIRO CREATIVE
Ova stranica koristi tzv kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.
Koristeći naše stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Saznajte više link